fbpx

Did Story » Fotoalbumy w kilku krokach

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.didstory.pl

§1 Postanowienia ogólne

1.1
Właścicielem domeny www.didstory.pl, administratorem serwisu Didstory.ploraz stroną umowy o świadczenie usług oferowanych w serwisie didstory.pl jest:

Did Story Przemysław Pstrak
adres mailowy: ask@didstory.pl
ul. Wulpińska 9
11-034 Tomaszkowo,
NIP:7392207069

zwana dalej Zleceniobiorcą.

1.2
Serwis internetowy Did Story dostępny jest pod adresem www.didstory.pl

1.3
Niniejszy regulamin reguluje współpracę Zleceniobiorcy z Użytkownikiem w zakresie:

 1. warunków korzystania z serwisu,
 2. zasad przyjmowania i realizacji zamówień,
 3. zasad dotyczących przetwarzania i przechowywania danych Użytkowników,
 4. warunków reklamacji,
 5. warunków przyjmowania plików do druku,
 6. odpowiedzialności Did Story jako Zleceniobiorcy i wykonawcy zamówienia.

1.4

Na potrzeby niniejszego regulaminu definiuje się poniższe pojęcia w następujący sposób:

 1. Serwis didstory.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.didstory.pl
 2. Zleceniobiorca – Did Story
 3. Użytkownik – podmiot, który za pomocą serwisu didstory.pl zleca Zleceniobiorcy wykonanie usługi,
 4. Usługi – usługi drukowania, które Użytkownik może zamówić za pomocą serwisu didstory.pl,
 5. Usługi standardowe – usługi , których warunki realizacji zostały opisane na stronach serwisu didstory.pl,
 6. Usługi niestandardowe – usługi, których warunki realizacji podlegają indywidualnym ustaleniom pomiędzy Zleceniobiorcą a Użytkownikiem,
 7. Konto – panel internetowy dostępny dla danego Użytkownika w serwisie didstory.pl, po przeprowadzeniu procedury rejestracji, zgodnie z niniejszym regulaminem
 8. Korzystanie z serwisu didstory.pl – składanie zamówień na usługi oferowane w serwisie didstory.pl
 9. Dni robocze – za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Punkt Sprzedaży – Punkt w którym można odebrać zamówienie lub dostarczyć przedmiot reklamacji, znajdujący się pod adresem:

ul. Żeromskiego 14
11-300 Biskupiec

§2 Warunki korzystania z serwisu

2.1

Z serwisu didstory.pl mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a także osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2.2
Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające aktywowane przez Administratora konto.

2.3
Aby założyć konto należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie serwisu didstory.pl i przejść pozytywną weryfikację wg zasad opisanych na stronie didstory.pl.

2.4
Założenie konta oznacza akceptację niniejszego regulaminu wraz z zasadami w nim zawartymi oraz zgodę na przetwarzanie przez Zleceniobiorcę swoich danych osobowych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, z zachowaniem zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

2.5
Użytkownik jest zobowiązany do podania przy rejestracji prawdziwych danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez Zleceniobiorcę oraz do ich aktualizowania w miarę potrzeby przed dokonaniem każdego zamówienia.

2.6
Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych umożliwiających dostęp do konta oraz jest zobowiązany nie udostępniać konta innym podmiotom.

2.7
Korzystając z serwisu Użytkownik nie może dostarczać treści o bezprawnym charakterze.

2.8
Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta bądź dostępu do wybranych usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo konta jest zagrożone, lub że naruszony został niniejszy regulamin, a także wtedy, gdy Użytkownik opóźnia się z zapłatą ceny za zamówione usługi. Dalsze korzystanie z konta może zostać uzależnione od złożenia przez Użytkownika wyjaśnień oraz, w miarę potrzeby, przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających złożone wyjaśnienia.

2.9
1. Konto danego Użytkownika może zostać zlikwidowane przez Zleceniobiorcę w przypadku powtarzającego się nieprzestrzegania regulaminu przez Użytkownika, lub w przypadku, gdy Użytkownik wielokrotnie, lub przez dłuższy czas pozostawał w opóźnieniu z zapłatą ceny za zamówione usługi. W takim przypadku, Zleceniobiorca może także odstąpić od umowy zawartej z Użytkownikiem.
2. Zleceniobiorca odstępuje od umowy za pomocą komunikatu dostępnego dla Użytkownika po zalogowaniu się na swoje konto, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Użytkownika adres mailowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Zleceniobiorca może obciążyć Użytkownika poniesionymi kosztami realizacji usługi oraz wydać Użytkownikowi materiały wydrukowane do chwili odstąpienia od umowy.

2.10
Utrwalanie i zabezpieczanie Użytkownikowi treści zawartej umowy oraz udostępnienie Użytkownikowi jej treści odbywa się poprzez przesłanie Użytkownikowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej treści dokumentu zamówienia oraz niniejszego regulaminu.
Treść umów zawartych przez Użytkownika za pośrednictwem serwisu będzie dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu się na konto.

2.11
Umowy z Użytkownikiem w ramach serwisu didstory.pl mogą być zawarte wyłącznie w języku polskim.

2.12
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się

Usługodawca są następujące:
a. połączenie z siecią Internet,
b. instalacja jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersjach 9 i wyższych lub Opera w wersjach 11.64 i wyższych lub Firefox w wersjach 12.0 i wyższych lub Chrome 18.0.1025.168 lub rekonq 0.9.1
c. przeglądarka internetowa powinna akceptować „cookie”.

§3 Zasady przetwarzania danych osobowych

3.1
Zleceniobiorca jest Administratorem Danych osobowych Użytkowników.

3.2
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika udzielona przy rejestracji konta, lub przy składaniu zamówienia, oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych przy wykonaniu umów pomiędzy Zleceniobiorcą a Użytkownikiem.

3.3
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Użytkownika (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń Użytkownika, którego konto zostało usunięte w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z umów zawartych z Użytkownikiem lub z przepisu prawa.

3.4
Dane wprowadzone przez Użytkownika przy tworzeniu konta w systemie didstory.pl Użytkownik może zmienić lub aktualizować po zalogowaniu do utworzonego przez siebie konta na didstory.pl a po usunięciu konta poprzez przesłanie informacji o zmienionych lub zaktualizowanych danych na adres Zleceniobiorcy.

§4 Zamówienia

4.1
Zamówień mogą dokonywać jedynie Użytkownicy posiadający konto.

4.2
Zamówienia w serwisie didstory.pl można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

4.3
1. Zamówienie danej usługi złożone przez Użytkownika za pomocą serwisu didstory.pl stanowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Umowa o świadczenie usługi standardowej zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika informacji o akceptacji zamówienia wysłanej przez Zleceniobiorcę za pomocą poczty elektronicznej.
3. Użytkownik ma możliwość dokonania zmian we wprowadzonych przez siebie danych składających się na treść zamówienia do chwili wysłania zamówienia.

4.4
W celu złożenia zamówienia usługi standardowej, Użytkownik powinien wykonać kolejno następujące czynności:
1. wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie didstory.pl
2. podać dane do faktury i przesyłki,
3. potwierdzić prawidłowość danych podanych do oferty,
4. potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem,
5. wgrać do odpowiedniego zlecenia plik, zgodny ze specyfikacją przygotowania plików do druku obowiązującą w didstory.pl,
6. wybrać sposób dokonania opłaty za wybraną usługę
7. kliknąć przycisk „ZAMAWIAM”.

4.5
1. W przypadku usług niestandardowych, warunki realizacji usługi ustalane są indywidualnie pomiędzy Użytkownikiem a Zleceniobiorcą, za pomocą poczty elektronicznej.
2. Użytkownik składa zamówienie na usługi niestandardowe drogą mailową na adres Zleceniobiorcy, w oparciu o warunki uzgodnione pomiędzy stronami, dostarczając jednocześnie Zleceniobiorcy plik zgodny ze specyfikacją przygotowania do druku obowiązującą w didstory.pl
3. Umowa o świadczenie usług niestandardowych zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika informacji o akceptacji zamówienia wysłanej przez Zleceniobiorcę za pomocą poczty elektronicznej.

4.6
Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się każdorazowo przed złożeniem zamówienia ze specyfikacją przygotowania pliku do druku opisaną na stronach serwisu didstory.pl i zobowiązany jest dostosować wgrywany plik do druku do wymagań zawartych w tej specyfikacji.

4.7
Po złożeniu zamówienia przez Użytkownika, a przed jego akceptacją przez Zleceniobiorcę, Zleceniobiorca może przeprowadzić procedurę weryfikacji zgodności pliku wgranego przez Użytkownika z wymaganiami zawartymi w specyfikacji przygotowania pliku do druku. W takim przypadku, Zleceniobiorca poinformuje Użytkownika o zakresie niezbędnych zmian w pliku. Zleceniobiorca może się wstrzymać z akceptacją zamówienia do chwili otrzymania od Użytkownika poprawionego pliku.

4.8
Jeżeli Użytkownik, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o zakresie niezbędnych zmian w pliku, nie dostarczy plików do druku zgodnych z wymaganiami zawartymi w specyfikacji, Zleceniobiorca jest uprawniony do usunięcia pliku wgranego przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

4.9
1. Po otrzymaniu informacji o akceptacji zamówienia przez Zleceniobiorcę, Użytkownik, w przypadku wybrania zapłaty w trybie przedpłaty, zobowiązany jest dokonać niezwłocznie płatności zgodnie z treścią zamówienia.
2. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty całości wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia otrzymania informacji o akceptacji zamówienia, Zleceniobiorca może odstąpić od umowy zawartej z Użytkownikiem.

3. Zleceniobiorca odstępuje od umowy za pomocą komunikatu dostępnego dla Użytkownika po zalogowaniu się na swoje konto, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Użytkownika adres mailowy.

4.10
1. Usługi standardowe wykonywane są w terminach wskazanych na stronach serwisu didstory.pl, przypisanych do poszczególnych produktów Zleceniobiorcy, zgodnie z treścią zamówienia złożonego przez Użytkownika. Terminy realizacji usług niestandardowych, będą ustalane indywidualnie z Użytkownikiem.

2. Termin realizacji usług liczony jest w dniach roboczych, od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia otrzymania przez Użytkownika informacji o akceptacji przez Zleceniobiorcę złożonej oferty, a w przypadku, gdy Użytkownik wybrał zapłatę w trybie przedpłaty, od dnia zapłaty przez Użytkownika całości wynagrodzenia za daną usługę.

4.11
1. Materiały wydrukowane na zamówienie Użytkownika, będą dostarczane, na adres Użytkownika wskazany w formularzu zamówienia.
2. W przypadku, gdy przed wysłaniem materiałów okaże się, że adres został wskazany błędnie, Zleceniobiorca ma prawo wstrzymać się z dokonaniem wysyłki i wezwać Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, do podania prawidłowego adresu.
3. W przypadku, gdy Użytkownik nie poinformuje Zleceniobiorcy o prawidłowym adresie w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, Zleceniobiorca może zastosować procedurę opisaną w art. 4.12.

4.12

Materiały wydrukowane na zamówienie Użytkownika, dostarczone pod adres wskazany przez Użytkownika, a nie podjęte w terminie wskazanym w zamówieniu, pozostają do odbioru w Punkcie Sprzedaży Zleceniobiorcy. W takim przypadku wynagrodzenie Zleceniobiorcy, płatne za pobraniem staje się natychmiast wymagalne, a Zleceniobiorca jest uprawniony do dokonania odpowiedniej korekty terminu płatności wskazanego w fakturze. Zleceniobiorca zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Użytkownika adres mailowy, o możliwości odbioru wydrukowanych materiałów w siedzibie Zleceniobiorcy oraz o zmianie terminu płatności.

4.13
Przy odbiorze zamówionych materiałów, Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonych materiałów pod względem ilości.

4.14
Zleceniobiorca informuje, iż w zakresie usług oferowanych w serwisie didstory.pl Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271), ze względu na fakt, iż usługi te, stanowią świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu w rozumieniu art. 10 pkt. 4 powyższej ustawy.

§5 Gwarancja

5.1

Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej treści za pośrednictwem systemu didstory.pl logując się na konto lub na adres przemek@didstory.pl, podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja.

5.2

Użytkownik:

 1. może złożyć reklamację jakościową w terminie 5 dni od dnia, w którym usługa została wykonana,
 2. reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie wciągu 2 dni od otrzymania przesyłki, klient jest zobowiązany do odnotowania natychmiast po otrzymaniu przesyłki na dokumencie przewozowym informacji o widocznych uszkodzeniach lub częściowej utracie przesyłki, oraz sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej,
 3. wynikające z opóźnień firm kurierskich, w terminie 2 dni od momentu otrzymania przesyłki, w przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki, klient jest obowiązany do zaznaczenia tego faktu na liście przewozowym z podaniem daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (zgodnie z wyjaśnieniami przedstawiciela firmy kurierskiej).

5.4
Reklamacje złożone po terminie, lub z naruszeniem warunków określonych w niniejszym regulaminie nie będą uwzględniane.

5.5.
Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

5.6
1. Reklamacje, bez względu na rodzaj zgłoszenia, będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia, a w przypadku reklamacji jakościowych, lub reklamacji dotyczących uszkodzenia przesyłki, od momentu dostarczenia do Punktu Sprzedaży odpowiednio materiałów podlegających reklamacji, lub uszkodzonej przesyłki.

5.7
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub wymagają uzupełnienia dla potrzeby pełnego wyjaśnienia okoliczności podnoszonych w reklamacji, Zleceniobiorca wystąpi do Użytkownika o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji liczony jest od momentu uzupełnienia danych przez Użytkownika.

§6 Materiały do druku

6.1
Zleceniobiorca nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Użytkownika. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, bądź też korzystanie z nich stanowi naruszenie prawa autorskiego lub innych praw związanych z ochroną własności intelektualnych, Zleceniobiorca może, powziąwszy uzasadnione podejrzenie, co do zaistniałego naruszenia, odmówić drukowania takich materiałów, na dowolnym etapie realizacji i odstąpić od umowy zawartej z Użytkownikiem obciążając Użytkownika kosztami poniesionymi przy realizacji zamówienia.

6.2
Zleceniobiorca nie dokonuje poprawy treści w materiałach przesłanych przez Użytkownika.

6.3
Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji. Zleceniobiorca NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

6.4
Zleceniobiorca nie ma obowiązku dokonywać weryfikacji plików otrzymanych od Użytkownika pod względem ich zgodności ze specyfikacją, ani dokonywać korekty plików w tym zakresie. Wszystkie ewentualne korekty plików dokonywane przez Zleceniobiorcę są przesyłane do Użytkownika celem akceptacji. Termin realizacji usługi w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od Użytkownika akceptacji dokonanej korekty. Przesłanie skorygowanych plików do akceptacji oraz akceptacja dokonanej korekty odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Użytkownika adres mailowy.

6.5
Zleceniobiorca nie archiwizuje plików wgranych przez Użytkownika. Pliki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń mogą zostać usunięte przez Zleceniobiorcę po 30 dniach od dnia zrealizowania świadczenia Zleceniobiorcy lub po 30 dniach od chwili odstąpienia od umowy przez którąś ze stron.

§7 Zakres odpowiedzialności serwisu

7.1 Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za:

1. wydruk materiałów błędnie przygotowanych pod względem treści,
2. wydruk materiałów przygotowanych do druku niezgodnie ze specyfikacją, wady plików wynikające z nieprawidłowego przygotowania prac do druku poligraficznego, a w szczególności: nieprawidłowych marginesów i umieszczania znaków i obiektów zbyt blisko linii cięcia, nieprawidłowych spadów, nieprawidłowych składowych kolorów,

3. rozbieżności kolorystycznych wynikających ze specyfiki i charakteru druku, a w szczególności wynikających z druku w różnych technologiach (druk offsetowy / druk cyfrowy),

4. niewielkie różnice kolorystyczne między widokiem na monitorze a produktem końcowym, wynikające z braku standaryzacji kolorystyki plików,

5. błąd formatu netto wynoszący do 1,00 mm, wynikający ze specyfiki urządzeń,
6. opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Użytkownika,
7. opóźnienia w terminie realizacji wynikające z awarii maszyn i urządzeń Zleceniobiorcy, którym Zleceniobiorca nie mógł zapobiec pomimo zachowania należytej staranności oraz opóźnienia wynikające z działania siły wyższej,
8. za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem Użytkownika a systemem dotpay,
9. odstępstwa jakościowe, jeżeli przynajmniej 98% materiałów posiada parametry jakościowe mieszczące się w zakresie tolerancji opisanym w specyfikacji dostępnej w serwisie didstory.pl

§8 Własność intelektualna

Zawartość serwisu didstory.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu didstory.pl oraz treści w nim zawartych należą do Did Story. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do Dis Story. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony didstory.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

§9 Brak prawa do odstąpienia od złożonego Zamówienia

 1. Z uwagi na fakt, iż przedmiotem Usług świadczonych przez Zleceniobiorcę zawsze będzie wykonanie Towaru będącego rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną przy użyciu materiałów dostarczonych przez Klienta i według jego specyfikacji, po złożeniu Zamówienia Klient nie ma prawa do jego cofnięcia lub odstąpienia od Zamówienia bez podania przyczyny.
 2. W indywidualnie uzgodnionych wypadkach, jeśli Zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane Administrator może umożliwić jego wycofanie według własnego uznania.

§10 Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Zleceniobiorcą a Użytkownikiem, zawartej za pomocą serwisu didstory.pl jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Zleceniobiorcę będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.